Regulamin serwisu internetowego notatki.eu

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – system płatności przelewy24.pl, wybór Kupującego dokonanego w trakcie składania zamówienia,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://notatki.eu/regulamin,
 5. Serwis Internetowy (zamiennie również: Serwis, Portal, Sklep) – oznacza wszelkie strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie http://notatki.eu;  umożliwiając między innymi umieszczanie przez Użytkowników w Portalu Materiałów oraz Komentarzy/Postów (system forów dyskusyjnych) w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom
 6. (zamiennie również: Właściciel, Administrator, Sprzedawca) – właściciel Serwisu Internetowego i podmiot odpowiedzialny za jego administrowanie.
 7. Ustawa (UŚUDE) – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. – z późniejszymi zmianami).
 8. Użytkownik (Usługobiorca) – każda osoba korzystająca z Portalu. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. Użytkownik stanowi Usługobiorcę w rozumieniu UŚUDE.
 9. Usługa (Usługi) – usługi udostępniania notatek świadczone droga elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców polegające na udostępnianiu Użytkownikom za pomocą Serwisu Internetowego m. in. tekstów, informacji, artykułów, opracowań, obrazów, grafik, materiałów (w tym pliki) multimedialne oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Administratora. Administrator nie sprawdza, ani nie ingeruje merytorycznie w treści (Materiały) dodawane przez Użytkowników, które są przechowywane na jego serwerach.
 10.  Materiały – teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały multimedialne oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Administratora 
 11. Materiały Agregowane – treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny (za pomocą tzw. „robotów”) ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości („newsów”) z ogólnodostępnych kanałów RSS.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego w celu przechowywania danych (w tym Materiałów) przez Użytkowników.

2. Serwis Internetowy, w zakresie świadczonych przez Administratora dla Użytkowników drogą elektroniczną Usług, stanowi społecznościową platformę komunikacyjną pozwalającą na publiczne dodawanie Materiałów i przechowywanie ich przez Użytkowników a także na komentowanie Materiałów (m. in. w formie Komentarzy / Postów).


3. Administrator nie ingeruje merytorycznie w Materiały dodawane i przechowywane przez Użytkowników, nie sprawdza ich w żaden sposób z własnej inicjatywy, a w szczególności nie filtruje ani nie przeszukuje zasobów zgromadzonych w serwisie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych, w tym Materiałów Reklamowych, dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

5. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że coś innego w sposób jasny wynika z informacji na stronie Serwisu.

6.  Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego prawidłowego działania Serwisu Użytkownikom

7. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego w jakikolwiek sposób z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu oraz (w szczególności) zamieszczaniem w niej treści w Postaci Materiałów lub Postów.

§ 3 ZASADY PRZECHOWYWANIA DANYCH, W TYM MATERIAŁÓW LUB POSTÓW


1. Użytkownicy mogą zamieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Portalu, Linki, Komentarze/Posty oraz Materiały opatrzone tytułem i krótkim opisem treści zawartych w Komentarzu/Poście lub Materiale.

2. Administrator nie ingeruje w treść przechowywanych danych (w szczególności Linków, Komentarzy/Postów lub Materiałów), nie sprawdza ich oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich przechowywaniem lub upublicznieniem przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Komentarzy/Postów, Materiałów lub innych danych przechowywanych przez Użytkowników w przypadku pozyskania wiarygodnej informacji od podmiotów uprawnionych (art. 14 UŚUDE).

3. Użytkownik umieszczając Link, Komentarz/Post lub jakiekolwiek Materiały (lub inne dane) oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.

4. Korzystanie z Portalu, w zakresie zamieszczania Linków, Komentarzy/Postów i Materiałów, nie podlega opłatom. Przeglądanie materiałów umieszczonych przez innych użytkowników jest płatne.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Linki, Komentarze/Posty oraz Materiały i Awatary (lub inne dane), które zamieścił w Portalu.

6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie Linku, Komentarza/Postu, Materiału, Awatara lub innej treści (danych) przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

7. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Portalu oraz usunąć przesłane materiały wysyłając na adres email Administratora prośbę o usunięcie danych za pomocą formularz kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej http://notatki.eu

8. Jeżeli zdaniem Użytkownika Komentarz/Post lub Materiał (lub inne przechowywane dane) naruszają prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie  internetowej http://notatki.eu, wyraźnie wskazując jakie prawa zostały naruszone oraz informując o jakie materiały chodzi np.: przesyłając link do materiałów.

§ 4 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami, a w szczególności do:

a. niezamieszczania Materiałów (a także Komentarzy / Postów lub innych danych) zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo (w tym zwłaszcza prawo autorskie), sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

b. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,

c. niezamieszczania Materiałów lub innych danych zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym (bez zgody Administratora),

d. niepodejmowania działań lub zamieszczania Materiałów lub danych, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu,

2. W przypadku stwierdzenia występowania treści (danych), o których mowa wyżej, Administrator ma prawo zablokować lub usunąć je samodzielnie (w związku z wiarygodną wiadomością lub urzędową wiadomością o której mowa w art. 15 UŚUDE), ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.


§ 5 WARUNKI KORZYSTANIA

1. Akceptując niniejszy Regulamin (w jakikolwiek sposób, w tym dorozumiany – np. przez samo korzystanie) Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wszelkie korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz musi być zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami.

3. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

– Administrator po wykryciu nieprawidłowości z dostępem do treści zgromadzonych na stronie przez konkretnego użytkownika (np: logowanie z wielu urządzeń i rożnych adresów IP tym samym hasłem/adresem mailowym) ma prawo zablokować dostęp do serwisu użytkownikowi.

4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny domowy użytek.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Administratora, przekazanych pierwotnie w formularzach znajdujących się na stronie oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (w tym ewentualnego newslettera), wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

7. Użytkownik Akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z prawem i Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z prawa, postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów;

8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników (lub osób trzecich), naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu

9. Użytkownik zamieszczając treści (dane) oraz udostępniając je (w szczególności poprzez Materiały lub Posty / Komentarze) dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści na własną odpowiedzialność. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

10. Użytkownik oświadcza, że:

a. umieszczenie oraz udostępnienie przechowywanych danych (w tym Materiałów), nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ewentualną zgodą osób, których one dotyczą (lub osób, które posiadają do danego Materiału prawa);

b. wyraża zgodę na wgląd do przechowywanych i opublikowanych danych (w tym Materiałów i Postów) przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.

d. wyraża zgodę na rozpowszechniania i sprzedaży dostępu do materiałów przez Usługodawcę.

c. wyraża zgodę na upublicznienie dodanych przez Użytkownika Materiałów i/lub Postów i/lub Komentarzy (lub innych danych). Wszelkie dodawane przez użytkownika dane, w tym Materiały są zgodne z prawem i nie naruszają praw innych Użytkowników lub osób trzecich, ani też nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami


11. Użytkownik nie jest uprawniony do:
a. zamieszczania w ramach korzystania z usług, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
b. zamieszczania w ramach korzystania z usług, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym – z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez Administratora lub jego odrębnej wyraźnej zgody
c. zamieszczania w ramach Materiałów treści naruszających prawo, w tym treści naruszających prawa własności intelektualnej innych Użytkowników lub osób trzecich, jak również naruszających inne prawa takich osób (np. dobra osobiste).

12. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, treści / danych (w formie Materiałów, Postów / Komentarzy, Linków lub jakiejkolwiek innej formie, np. graficznej – Awatar), które mogłyby w szczególności:
a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych innych Użytkowników lub osób trzecich;
b. naruszać jakiekolwiek prawa innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych Użytkowników lub osób trzecich, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich;e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

13. W przypadku otrzymania powiadomienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania (zablokowania) treści / danych (w tym Postów lub Materiałów) zamieszczanych / przechowywanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, w szczególności w odniesieniu do treści (danych), co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich (wiarygodna wiadomość) lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

14. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli (sprawdzania) zamieszczanych treści (Administrator reaguje wyłącznie na ewentualne wiarygodne lub urzędowe zawiadomienie dotyczące ewentualnej bezprawności konkretnych danych zamieszczonych przez Użytkownika – na zasadzie art. 14 w związku z art. 15 UŚUDE).


15. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści / danych (w tym Materiałów i/lub Postów / Komentarzy), w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego; w szczególności Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści (w tym Materiałów) na Stronie Internetowej Serwisu lub w celach auto-promocyjnych, np. w portalach społecznościowych, itp. Użytkownik zgadza się na embedding przechowywanych danych i inne formy korzystania z przechowywanych danych wynikające z funkcjonalności Serwisu lub ze specyfiki Internetu i technologii współcześnie wykorzystywanych w publicznych sieciach globalnych (Internet).

16 Użytkownik dodając i przechowując Materiały lub inne dane (w tym Komentarze / Posty. Linki, itp.), wyraża zgodę na umieszczenie tych danych (w tym Materiałów) w całości lub fragmentach w innych publikacjach strony http://notatki.eu a także w innych serwisach należących do Administratora, a także wszelkich społecznościowych platformach (jak Facebook, Twitter, Wykop, etc.) – w celu autopromocji Serwisu i jego Usług.

17. Zgody przewidziane w powyższych punktach (15, 16), stanowią nieodpłatną niewyłączną licencję udzieloną na rzecz Usługodawcy obejmującą prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na polu eksploatacji Internet (publiczne udostępnianie treści, w tym na żądanie) – zgodnie z ustalonymi zwyczajami i specyfiką Internetu i tego rodzaju portali

18. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia treści przez Użytkownika (w tym Materiałów), Użytkownik taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin  oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. W granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników i skutki korzystania z porta lub) treść i formę zamieszczanych (przechowywanych) Materiałów i innych danych) treść i formę opisów Materiałów a także opisów np. Użytkownika, niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnionych Użytkownikom w ramach Portalu
e) szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim , niezależnie od przyczyny, która to spowodowała, jak również szkody wynikłe z niedbalstwa Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
f) udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
g) utratę Materiałów lub innych danych (w tym np. Komentarzy / Postów, Linków lub zamieszczonych (przechowywanych) w Portalu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub na podstawie decyzji uprawnionych organów

6. Administrator (Usługodawca) zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
b) natychmiastowego skasowania lub zablokowania każdego Komentarza/Postu, Materiału (lub innych przechowywanych danych) bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub prawa (w przypadku pozyskania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia w rozumieniu art. 14 UŚUDE),c) natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego Komentarzy/Postów, Materiałów  w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,
d) zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,
e) skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez Administratora, całej zawartości Portalu

7. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Portalu o istotnych zmianach zakresu udostępnianych funkcjonalności.

§  7 ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW

1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba, podmiot lub organ uzna, iż treść (Materiały lub inne przechowywane dane) publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza prawo (bezprawne dane lub związana z nimi działalność), w tym w szczególności prawa autorskie, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu prawa.

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu prawa, o ile pozyskał o tym fakcie wiarygodną wiadomość w rozumieniu art. 14 UŚUDE lub urzędowe zawiadomienie, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia – na przykład poprzez zablokowanie konkretnego Materiału / Postu (zablokowanie dostępu do bezprawnych danych w rozumieniu art. 14 UŚUDE).

3. zgłoszenia twierdzenia o bezprawności danej treści należy przesyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie http://notatki.eu/zglos-naruszenie/

 § 8 PRZESTRZEGANIE PRAWA I REGULAMINU

1. Serwis http://motatki.eu umożliwia przechowywanie przez Użytkowników różnych Materiałów oraz dzielenie się Użytkowników między sobą poglądami i opiniami na temat tych Materiałów (system Komentarzy / Postów). Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich zgodności z prawem, prawdziwości i rzetelności, tym samym nie redaguje merytorycznie zawartości dodawanych Materiałów.

2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem (zwłaszcza naruszających prawo autorskie), wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

4. Osoby zamieszczające Materiały i komentarze (Posty) w Serwisie http://notatki.eu rozpowszechniają dodawana przez siebie treści na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. To samo dotyczy odpowiedzialności za dodawane przez Użytkownika Materiały

5. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone w Serwisie przez siebie. Dotyczy to również Użytkowników którzy są niezarejestrowani lub niezalogowani (tzw. Użytkownicy „anonimowi”).

6. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin, Administrator Serwisu ma prawo blokować dostęp do możliwości dodawania treści w serwisie lub nawet całkowicie zablokować Konto / Profil takiego Użytkownika.

 §  9 INNE TREŚCI PRZEKAZYWANE W RAMACH SERWISU

1. Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Portalu lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i ewentualną Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych.

2. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.

3. W Portalu mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana jest całkowicie automatycznie przez tzw. „roboty”.

4. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają Partnerzy Marketingowi.

5. Reklamy mogą być wyświetlane zarówno obok przechowywanych / prezentowanych Materiałów, jak i mogą być emitowane przed odtworzeniem Materiału, w trakcie, w czasie jego wyświetlania jak i na końcu – po wyświetleniu. Użytkownicy wyrażają zgodę na emisję reklam w ten sposób przy okazji wyświetlania przechowywanych i publikowanych przez Użytkowników Materiałów (m. in. tzw. reklamy pre-roll, post-roll, mid-roll, reklama obok playera, itp.).

 §  10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści (Materiałów) wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku prywatnego. Inne formy korzystania z treści Portalu, poza wspomnianym dozwolonym użytkiem osobistym, a w szczególności kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów umieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika, który ma prawo do danej treści (np. Materiału lub Postu) jest zabronione.

 §  11 TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy)

3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym punkcie w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga uzupełnienia danych przez Użytkownika, pozyskania wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

6 Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§ 12 Sprzedaż dostępu do treści i Materiałów

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, sprzedaż abonamentu w Sklepie polegającym na płatnym dostępie do treści i Materiałów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 13 Regulaminu.
 2. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§  13 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie (Materiały).
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz formularza kontaktowego znajdującego się nas tronie http://notatki.eu W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 14  Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt (zamówić abonament), klikając w przycisk „Zamów już teraz” lub „wykup dostęp”  lub „Wykup” (przycisk widoczny na podstronie ze sprzedawaną treścią), lub podobne.
 1. z widoku, kliknąć w przycisk wyboru abonamentu. Do wyboru mogą być różne abonamenty np.: 30dni, 60dni, 90dni.
 2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (adres mailowy) i wybierając sposób płatności,
 3. przeczytać i zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 4. kliknąć w przycisk „Zapłać” lub „Wykup dostęp” lub podobny.
  1. Po kliknięciu w przycisk „Zapłać” lub „Wykup dostęp” lub podobny. Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
  2. Po zaksięgowaniu płatności klientowi zostanie automatycznie przyznany dostęp.
  3. Aby zalogować się po uzyskaniu dostępu wystarczy że klient wpisze swój mail podany podczas dokonywania płatności w polu „zaloguj się”.
 5. Klient potwierdza że wie iż Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta): o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem do Sklepu, gdzie może korzystać z wszystkich odblokowanych treści na stronie. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 15 Dostawa produktu elektronicznego

 • Po zaksięgowaniu opłaty Kupujący przez System Płatności zostanie automatycznie przeniesiony z powrotem do Sklepu, gdzie zostanie odblokowana płatna zawartość Sklepu. W przypadku wyczyszczenia ciasteczek w przeglądarce zostanie zablokowany Kupującemu dostęp do płatnych zasobów Sklepu. Wówczas Kupujący, wpisując adres mailowy podany w trakcie zakupu do okna zakupu uzyska ponownie dostęp do płatnej zawartości Sklepu.
 • Dostęp czasowy jest uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy (utratą prawa do ewentualnych zwrotów płatnych treści udostępnianych w formie abonamentu czasowego).

§ 16 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania materiałów dostępnych w Sklepie.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

§ 17 Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie http://notatki.eu

 §  17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego (Administrator prowadzi repozytorium wersji archiwalnych).

2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu (lub Regulaminów Dodatkowych) jest prawo polskie. Stosunki prawne wynikające ze związania niniejszym Regulaminem oraz z faktu korzystania z Portalu w jakikolwiek sposób podlegają jurysdykcji krajowej polskich sądów powszechnych.


3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.